پژوهشی درباره واژه های اسم و الله
36 بازدید
محل نشر: دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه مشهد» پاییزوزمستان1383-شماره 65 و 66
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقالة حاضر، به بررسی ریشه و معنای دو واژة پر بسامد قرآنی «اسم» و «الله» پرداخته شده است. نخست، صورتهای گوناگون واژة «اسم» در برخی متون عربی مورد توجه قرار گرفته و آن گاه، مبدأ اشتقاق این واژه بررسی شده است. در مورد واژة «الله» نیز در ابتدا به بررسی عَلَم بودن این واژه و ارتجالی یا اشتقاقی بودن این عَلَمیت پرداخته و سپس، ریشه‌های مطرح برای واژة الله را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در پایان هم دربارة مفاهیم گوناگون واژة «الله» بحث شده است. کلیدواژه‌ها : اسم، الله، اشتقاق، ارتجالی، ریشة واژه.