تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
 
دکترا 
 
حقوق اسلامی حکمت و فلسفه اسلام 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
 
اجتهاد