سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
ریاست دایره کتابداری و راهنمایی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
ریاست کتابخانه دانشکده 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
معاونت پژوهشی دانشکده 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
عضویت هیئت گزینش کتاب 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
عضویت شورای پژوشهی دانشگاه تخصصی علوم انسانی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مشاور سازمان مدارک فرهنگی 
 
 
مشاوره و راهنمائی علمی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق ع 
عضویت شورای پژوهشی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تهران 
مدیریت گروه علوم قران و حدیث  
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشکده الهیات تهران 
مدرس 
 
 
زبان و ادبیات عرب